Wrocław, dnia 19.02.2021 r

 Informacja  o wyborze oferty w konkursie ofert na zarzadzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w wyniku analizy ofert na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych została wybrana oferta BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18 .

 

‘’WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ DO ZARZĄDZANIA I PROWADZENIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. TADEUSZA MIKULSKIEGO WE WROCŁAWIU ‘’

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert i nie podlega przepisem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1843 ze zmianami).

  • Zamawiający: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58,  50-116 Wrocław, NIP 896-10-00-123 mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 71 33 52 200 
  • Przedmiotem konkursu ofert jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym konkursie ofert oraz w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U z 2018 r. poz. 2215 z późn. zmianami).W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie realizował zadania i obowiązki wynikające z ustawy o PPK, a także :
   1. Bezpłatnie uruchomi i wdroży PPK we współpracy z Zamawiającym w tym:
    • opracuje harmonogram wdrożenia PPK w siedzibie Zamawiającego
    • w zależności od charakteru i wielkości ograniczeń związanych z pandemią bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub w trybie on-line zorganizuje spotkanie informacyjne dla pracowników oraz zapewni materiały informacyjne w wersji papierowej lub elektronicznej  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
    • przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego lub w trybie on-line szkolenia dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy
   2. Zapewni bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno – prawne związane z przygotowaniem PPK, obejmujące w szczególności:
    • przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej)
    • wsparcie prawne Zamawiającego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych dotyczących przepisów ustawy
    • wsparcie Zamawiającego w rozmowach z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych
    • opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym 
   3. Zapewni bezpłatną bieżącą obsługę PPK, w tym w szczególności:
    • wyznaczy opiekuna do współpracy z Zamawiającym
    • zapewni serwis internetowy i infolinię dla pracowników  zainteresowanych przystąpieniem do PPK oraz prowadzących sprawy związane z PPK, a także udzieli wsparcia w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi
    • zapewni oprogramowanie komputerowe współpracujące z programem kadrowo – płacowym TETA BIZNES PARTNER  firmy UNIT4 POLSKA sp. z o. o. wykorzystywanym przez Zamawiającego, wykona niezbędne czynności związane z dostosowaniem, uruchomieniem i bieżącą obsługą PPK.
   4. Przygotuje w wersji elektronicznej i papierowej projekty umów o zarządzaniu i prowadzeniu PPK oraz niezbędną do jej zawarcia dokumentację dotyczącą PPK.
   5. Zapewni ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Liczba i struktura wiekowa pracowników (stan na dzień 31.12.2020 r.) :
Wiek w liczbie lat Liczba osób
mniej niż 40 36
40-49 22
50-54 10
55-59 7
60-69 11
Powyżej 70 2
Ogółem 88
  1. Kryteria wyboru oferty. Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert: 
Kryterium Maksymalna

Wielkość

postąpienia1

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK Liczba punktów 50 5
Wynagrodzenie zmienne za  wyniki liczba punktów 40 5
Liczba uczestników PPK – na podstawie umów zawartych do 31 grudnia 2020r. liczba punktów 10 1
Wartość zarządzanych aktów według stanu na 31 grudnia 2020 roku liczba punktów 10 1
Produkty dodatkowe ofertowe w ramach PPK liczba punktów 10 1
Pozostałe opłaty (jeśli występują) wielkość zmniejszenia 10 1

1.Wielkość postąpienia oznacza różnicę punktową między ofertami w kolejności od najkorzystniejszej do najmniej korzystnej w obrębie punktów danych w kryterium ( w pierwszym kryterium – oferta najkorzystniejsza – 50 pkt, druga najkorzystniejsza 45 pkt itd.).

 1. Warunki realizacji zamówienia. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  1. Posiadają wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju
  2. Dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem kadrowym, technicznym i organizacyjnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
  3. Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności finansowej objętej niniejszym zamówieniem .
  4. Nie wszczęto wobec nich postępowania o likwidacji/ogłoszeniu upadłości oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/likwidacja.
 2. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty
  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
  2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w formie papierowej.
  3. Ofertę należy przekazać w kopercie z nazwą i adresem zamawiającego: Dolnośląska Biblioteka Publiczna  im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, 50-116 Wrocław oraz napisem ‘’ Oferta na zarządzenie i prowadzenie PPK’’
  4. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Rynek 58, nr pokoju 208 wejście od strony ulicy Więziennej, pocztą lub kurierem.
  5. Termin składania ofert mija 8 lutego 2021 roku, godz. 10:00.
 3. Termin wykonania zamówienia. Umowy na zarządzanie i prowadzenie PPK zostaną zawarte w następujących terminach:
  • umowa na zarządzanie PPK -  do 19 lutego 2021 roku
  • umowa na prowadzenie PPK - do 6 kwietnia 2021 roku
 4. Dodatkowe informacje
  1. Oferty niespełniające wymogów określonych w formularzu ofertowym oraz złożone w siedzibie Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzyskiwania dodatkowym wyjaśnień od Wykonawców, zgłaszania oczywistych pomyłek pisarskich lub rachunkowych, prowadzenia negocjacji z wyłonionym Wykonawcą, a także unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
  3. Zamawiający nie udziela informacji o wyborze bezpośrednio wszystkich Wykonawcom, których oferta nie została przyjęta.
 5. Osoby upoważnione do kontaktu: 
  • Andrzej Tyws, tel 71 3352205, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Klauzula Informacyjna 
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Rynek 58, kod pocztowy 50-116 Wrocław, nr tel 71 3352200, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu Rynek 58, kod pocztowy 50-116.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. B i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia oraz ewentualnej realizacji umowy/umów polegającej na wyborze instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz ewentualnej realizacji umowy.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.
   1. okres, przez który dane są przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
    1. okres, który jest niezbędny do wykonywania zadania lub ochrony interesów administratora,
    2. przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowanemu.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Wykaz załączników do zapytania ofertowego

      Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Dokumentacja zip 28.73 KB Mariusz Gabrysiak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 styczeń 2021 16:20 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 16:26 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 16:54 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 16:56 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 16:58 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:03 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:06 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:10 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:11 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:12 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:12 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:14 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:18 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:19 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:25 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:27 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:28 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:29 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:30 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:31 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:32 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:33 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:34 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:35 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:36 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:39 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:43 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:44 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:44 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:44 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:45 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:46 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:46 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:46 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:46 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:47 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:48 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:49 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:50 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:50 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 styczeń 2021 17:52 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:52 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:53 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:54 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 20 styczeń 2021 17:55 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 luty 2021 12:34 Mariusz Gabrysiak