Wrocław, dn.4.12.2020 r.

MC-382/4/2020

Informacja o wyborze oferty

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu informuje Wykonawców biorących udział w Zapytaniu Ofertowym na n/w zadanie:

 • Dostawę czasopism dla Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu w roku 2021

że w wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 3 grudnia 2020 r. analizy ofert w celu realizacji zamówienia, Zespół oceniający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, która otrzymała 95 punktów. Wybrano następującą firmę:  GARMOND  PRESS Sp. z o.o., Lubicz 3, 31-034 Kraków

 

MC – 382/1/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na dostawę czasopism dla Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Lista tytułów DBP – czasopisma za rok 2021”.
 2. Dostawa, o której mowa w pkt. 1 powinna być realizowana w okresie przed 1 stycznia 2021 r. i po 31 grudnia 2021 r., jeżeli wynika to z indywidualnego harmonogramu wydawniczego określonego przez Wydawcę dla danego tytułu czasopisma. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 2 – „Projekt umowy” stanowiący integralny element niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na wszystkie tytuły czasopism wymienione na „Liście tytułów DBP – czasopisma za rok 2021” „Listę…” należy  wypełnić w części dotyczącej ceny jednostkowej danego tytułu, wartości uwzględniającej liczbę zamówionych egzemplarzy (cena jednostkowa tytułu x liczba egzemplarzy) oraz wartości końcowej całej oferty (suma wartości obliczonych dla poszczególnych tytułów). Wypełnioną według powyższych zasad „Listę…” oraz Formularz Ofertowy należy sporządzić - pod rygorem nieważności – w dwóch formach: drukowanej i elektronicznej na CD (formularz „Listy...” został załączony do niniejszego Zapytania ofertowego).
 4. Za cenę zamówienia przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT). Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty związane z przekazaniem i dostarczaniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat oraz ewentualnych upustów i rabatów. Łączną cenę końcową listy brutto oraz ceny jednostkowe brutto na poszczególne tytuły czasopism należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
 5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, iż nie figuruje jako dłużnik w bazie danych Biura Informacji Gospodarczej - Rejestr Dłużników, ani żadnym innym rejestrze dłużników. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić aktualną informację z Biura Informacji Gospodarczej, Banku lub sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
 6. Ostateczny termin składania ofert wypełnionych w sposób określony w pkt. 3 mija 3 grudnia 2020 r. o godz. 9.00. Oferty zawierające wypełniony Formularz Ofertowy  wraz z wypełnioną „Listą tytułów DBP – czasopisma za rok 2021” należy wysłać pod adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, z dopiskiem: „ZAPYTANIE OFERTOWE – Lista czasopism Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu”, lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu w siedzibie Biblioteki (Wrocław, ul. Igielna 13, pok. 208).
 7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  • ostateczną ceną brutto całego zamówienia,
  • terminowością i kompletnością dostaw egzemplarzy czasopism określoną na podstawie doświadczeń z lat poprzednich,
  • możliwością realizacji dostaw przez oddziały dystrybucji w rejonie funkcjonowania Zamawiającego.
 8. Waga (maksymalna liczba punktów) dla poszczególnych kryteriów wynosi:
  1. cena brutto zamówienia: 0-90 pkt.
  2. terminowość i kompletność dostaw: 0-5 pkt.
  3. zasady dystrybucji: 0-5 pkt.
 9. Z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
 
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 

Dagmara Batóg - kierownik Czytelni, tel. 71 33 52 253, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Dokumentacja zip 54.18 KB Mariusz Gabrysiak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 listopad 2020 12:01 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 12:02 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 12:05 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 12:05 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 12:06 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 12:06 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 26 listopad 2020 12:06 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 grudzień 2020 09:26 Mariusz Gabrysiak