Wrocław, dnia 12.10.2020 roku.

INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY W KONKURSIE OFERT NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

Dolnośląska biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu informuje, że w wyniku analizy zgłoszonych ofert zakupu samochodu osobowego marki Skoda Octavia Kombi, została wybrana oferta:

 • Expert Frank Cars & Machinery, Jacek Machura, ul. Kolorowa 40, 42-400 Zawiercie

Z wyłonionym oferentem zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży wyżej wymienionego samochodu.

KONKURS OFERT SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA OCTAVIA  KOMBI 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki SKODA OCTAVIA KOMBI o następującej charakterystyce:
 • Rok produkcji 2009
 • Pojemność, rodzaj silnika 1600 cm 3
 • Moc silnika 102 KM
 • Rodzaj paliwa Pb 95
 • Wersja nadwozia KOMBI
 • Przebieg 139416 km
 • Rejestracyjny DW 982 HL
 1. Samochód można oglądać w siedzibie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00 w okresie od 1 października do 11 października 2020 r. po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Piotrem Pawłowskim lub Krzysztofem Malinowskim tel. 71 33 52 219
 2. W celu udziału w konkursie należy złożyć ofertę w zaklejonej kopercie w sekretariacie Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej- wejście od strony ul. Więziennej, pok. 208 II piętro w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października do godziny 12:00.  Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Na kopercie należy podać nazwę instytucji lub imię i nazwisko oferenta oraz umieścić napis:‘’
  Konkurs ofert na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA OCTAVIA KOMBI’’
 3. Cena oszacowania wartości samochodu przez rzeczoznawcę będąca jednocześnie ceną wywoławczą wynosi 12900 zł
 4. Otwarcie ofert nastąpi 12 października 2020 roku o godzinie 14:30 w siedzibie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Rynek 58, wejście od strony ul. Więziennej, pok. 208 II piętro.
 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą oferowaną cenę brutto w zł.
 6. Jeżeli co najmniej 2 oferentów złoży najkorzystniejszą ofertę o takiej samej cenie sprzedający wyznaczy termin złożenia przez nich ofert dodatkowych do czasu, gdy jeden z oferentów nie złoży oferty korzystniejszej od pozostałych.
 7. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do podpisania umowy sprzedaży stanowiącej załącznik nr 2 w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu ofert.
 8. Oferent jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia w terminie nie dłuższym, aniżeli 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Oferent, który nie uiści ceny nabycia w ustalonym terminie traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty.
 10. Wydanie samochodu następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez oferenta ceny nabycia na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik nr 1 do umowy sprzedaży
 11. W postępowaniu konkursowym zostaną odrzucone oferty, które zostały wniesione po ustalonym terminie, zawierające cenę niższą od ceny wywoławczej, nie zawierają wszystkich danych i oświadczeń zawartych w formularzu ofertowym.
 12. Dolnośląska biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego konkursu bez podania przyczyn.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Dokumentacja zip 31.96 KB Mariusz Gabrysiak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 wrzesień 2020 12:53 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 12:54 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 12:55 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 12:58 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 12:59 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 13:01 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 październik 2020 12:31 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 październik 2020 12:31 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 październik 2020 12:32 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 październik 2020 12:32 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 październik 2020 12:33 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 październik 2020 12:33 Mariusz Gabrysiak