Uchwała Nr LII / 726  / 2006

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2006 roku

 

w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im . Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz nadania jej statutu

 Na  podstawie  art.  18  pkt  20  ustawy   z  dnia  5  czerwca   1998  r.  o samorządzie            województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  im.  Tadeusza  Mikulskiego  we  Wrocławiu na Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

§2

Nadaje  się  statut  Dolnośląskiej  Biblioteki  Publicznej   im.   Tadeusza   Mikulskiego we Wrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Traci mac uchwala Nr Xlll/180 /1999  Sejmiku  Województwa  Dolnośląskiego  z dnia           24 września 1999 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, uchwala Nr XVlll /5 14 / Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  we  Wrocławiu,  stanowiącego  załącznik  do  uchwały Nr XIII/180/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 1999  r.  w sprawie zatwierdzenia   statutu   Wojewódzkiej   i   Miejskiej   Biblioteki   Publicznej   we Wrocławiu oraz uchwala Nr XIX / 263 / 2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2004 roku            w sprawie zmiany uchwały Nr Xlll/180/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września  1999 roku w sprawie nadania  statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

§4

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała sejmiku w sprawie zmiany nazwy pdf 788.42 KB Mariusz Gabrysiak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 05 marzec 2021 08:16 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 marzec 2021 09:06 Mariusz Gabrysiak