Podstawy prawne działania Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, zakres i przedmiot działalności, wykaz zadań, kompetencje oraz organy określa statut nadany uchwałą Nr LII/726/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu oraz nadania jej statutu. Poniżej zamieszczono tekst Statutu Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Jego skan, oraz skan ww. Uchwały Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2006 r zamieszczono w postaci plików pdf pod artykułem w sekcji "Załączniki". Oba skany są zdjęciami dokumentów zawierającymi podpis i pieczęć.

 

STATUT DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. TADEUSZA MIKULSKIEGO WE WROCŁAWIU

Rozdział I : Postanowienia ogólne
§ 1

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im Tadeusza Mikulskiego zwana dalej „Biblioteką" jest wojewódzką samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z 2001 r, Oz Nr 13 poz 123 ze zm.).
 • ustawy z dnia 27 czenvca 1997 0 bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. nr 85 poz. 539 ze zm.).
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j_ z 2001 r. Dz. LI. Nr. 142 poz. 1590 ze zm.).
 • niniejszego statutu.
§ 2
 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Wrocław.
 2. Biblioteka prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§ 3
 1. Organizatorem Biblioteki Jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 3. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
§ 4

Biblioteka używa pieczęci okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku "Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego".

Rozdział II: Cele zadania Biblioteki
§ 5
 1. Biblioteka jest główną publiczną biblioteką województwa dolnośląskiego, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności regionu, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotek publicznych, systemu Informacyjnego i wymiany między bibliotecznej, oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju za granicą.
 2. Biblioteka z tytułu zaliczenia do naukowych prowadzi działalność naukowo-badawczą i wydawniczą w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji.
 3. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie uniwersalne specjalne oraz wprowadza inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych - uwzględniając szczególne potrzeby czytelnicze dzieci, młodzieży, ludzi starszych i niepełnosprawnych.
§ 6

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie opracowane udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych. edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelników. zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym województwie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny. naukowy i gospodarczy.
 2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz regionalnej, tworzenie warsztatu informacji o województwie na nośnikach tradycyjnych i komputerowych, opracowywane i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym. Popularyzowanie regionu poprzez działalność wystawienniczą i publikacje.
 3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym.
 4. Badanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników, analizowanie stanu organizacji rozmieszczenia bibliotek na terenie województwa oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie.
 5. Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez samorządowe biblioteki publiczne zadań określonych w art 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach.
 6. Współdziałanie z lokalnymi władzami samorządowymi w dziedzinie współtworzenia i promowana przez ich biblioteki inicjatyw służących rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych miejscowej społeczności oraz upowszechniania wiedzy i kultury. 
 7. Udzielanie pomocy merytorycznej bibliotekom zakładowym i szpitalnym.
 8. Dokształcanie doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek z terenu województwa poprzez organizację konferencji, seminariów i narad szkoleniowych.
 9. Organizowanie działań mających na celu popularyzację książki i czytelnictwa poprzez różnego rodzaju formy pracy, m.in.: wystawy, spotkania autorskie, konkursy, wydawnictwa.
 10. Współdziałanie z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany materiałów bibliotecznych oraz wypożyczeń między-bibliotecznych.
 11. Współdziałanie z instytucjami kultury, z organizacjami i stowarzyszeniami w dziedzinie upowszechniania wiedzy kultury. popularyzacji książki, a także tworzenia warunków sprzyjających rozwijaniu nauki.
 12. Wykonywanie zadań bibliotecznych zleconych na podstawie odrębnych zadań.
§ 7

Biblioteka może wykonywać zadania biblioteki powiatowej na podstawie porozumienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego z Zarządem Powiatu Wrocławskiego

§ 8

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów prawa. Środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział III: Organy Biblioteki i jej organizacja
§ 9
 1. Biblioteką zarządza Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. W Bibliotece utworzone jest stanowisko Zastępcy Dyrektora.
 4. Zastępcę Dyrektora powołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wniosek Dyrektora
§ 10
 1. Dyrektor organizuje pracę Biblioteki, jednoosobowo odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W szczególności odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Biblioteki.
 2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  1. prowadzenie działalności zgodnie ze statutem.
  2. tworzenie warunków do realizacji celów i podejmowania działań określonych w § 5 i 6 statutu oraz regulaminie organizacyjnym,
  3. zatwierdzanie planu działalności Biblioteki.
§ 11
 1. W Bibliotece zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, pracownicy administracji oraz pracownicy obsługi. Biblioteka z tytułu zaliczenia do naukowych zatrudnia ponadto bibliotekarzy dyplomowanych, a w miarę potrzeb także innych specjalistów z innych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
 2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
§ 12

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 13

Dyrektor może powołać organ doradczy Bibliotek. Tryb działalności organu doradczego Biblioteki określa jego regulamin organizacyjny, nadawany zarządzeniem Dyrektora.

§ 14

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół Biblioteki oraz towarzystwa i fundacje powoływane w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozdział IV: Gospodarka finansowa
§ 15
 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności Biblioteki, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
 2. Biblioteka działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, prowadząc gospodarkę finansową na podstawie planów działalności zatwierdzonych przez Organizatora, z zachowaniem zasady pokrywania kosztów bieżącej działalności i zobowiązań dotacją organizatora i innymi przychodami.
 3. Przychodami Biblioteki są:
  1. wpływy z prowadzonej działalności.
  2. dotacje budżetowe
  3. darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych.
  4. środki otrzymywane z innych źródeł.
 4. Biblioteka prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.
 5. Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za swoje świadczenia i wydawnictwa a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
§ 16

Biblioteka może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne fundusz z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych pracownikom oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określa regulamin nadany przez Dyrektora.

Rozdział V: Postanowienia końcowe
§ 17
 1. Likwidacja Biblioteki może nastąpić na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa
 2. Statut Biblioteki nadany jest Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
 3. Zmiany statutu dokonywane są w tym samym trybie

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im T Mikulskiego we Wrocławiu pdf 2.23 MB Mariusz Gabrysiak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 17 czerwiec 2016 12:43 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 czerwiec 2016 12:46 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 czerwiec 2016 06:04 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2016 20:45 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 sierpień 2020 09:46 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 09:56 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 09:56 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 10:02 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 16:33 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 16:33 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 16:38 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 16:40 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 17:08 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 17:12 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 17:21 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 05 sierpień 2020 18:18 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 03 marzec 2021 09:34 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 03 marzec 2021 09:36 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 03 marzec 2021 09:37 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. środa, 03 marzec 2021 09:39 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 05 marzec 2021 09:05 Mariusz Gabrysiak