ROOT

Wrocław 26.04.2021 r.

Informacja  o wyborze oferty w konkursie ofert pod nazwą: UDZIELENIE PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY, LICENCJI NA KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH WERSJI PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH WYMIENIONYCH NA LIŚCIE TYTUŁOWEJ.

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w wyniku analizy ofert w konkursie pod nazwą: UDZIELENIE PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY, LICENCJI NA KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH WERSJI PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH WYMIENIONYCH NA LIŚCIE TYTUŁOWEJ  została wybrana oferta:

 • Wydawnictwo Naukowe PWN  S.A. ul. G. Daimlera 2 02-460 Warszawa.

Wrocław 16.04.2021 r.

MA-382/01/2021

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT 

 1. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, zwana dalej Zamawiającym, ogłasza konkurs ofert pod nazwą: UDZIELENIE PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY, LICENCJI NA KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH WERSJI PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH WYMIENIONYCH NA LIŚCIE TYTUŁOWEJ.
 2. Warunkiem udziału w postępowania jest złożenie oferty na wszystkie tytuły elektronicznych wersji publikacji książkowych wymienionych na „Liście tytułowej”. „Listę tytułową” należy wypełnić w części dotyczącej ceny jednostkowej danego tytułu, podsumowania netto, wartości VAT, wartości ew. rabatów i podsumowania brutto. Wypełnioną według powyższych zasad „Listę tytułową:, oraz „Formularz ofertowy” należy dostarczyć w formie drukowanej.
 3. Za cenę zamówienia przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT). Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia , w tym koszty związane z przekazaniem i dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat oraz ewentualnych upustów i rabatów.  Łączną cenę końcową listy brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
 4. Ostateczny termin składania ofert wypełnionych w sposób określony w pkt. 3. mija 24 kwietnia 2021 o godzinie 10.00. Oferty zawierające wypełniony Formularz ofertowy wraz z wypełnioną „Lista tytułową” należy wysłać na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, ul. Igielna 13, 50-116 Wrocław z dopiskiem „KONKURS OFERT – UDZIELENIE PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY, LICENJI NA KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH WERSJI PUBLIKACJI KSIĄZKOWYCH WYMIENONYCH NA LIŚCIE TYTUŁOWEJ” lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu w siedzibie biblioteki (Wrocław, ul. Igielna 11, pok. 208).
 5. Z wykonawcą który spełnia warunki udziału oraz przedstawi najniższą cenę brutto oferty zostanie podpisana umowa w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Przedmiot umowy będzie realizowany przez wykonawcę przez okres 1 roku.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Mariusz Gabrysiak – kierownik Działu Automatyzacji Bibliotek; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Harmonogram prac dotyczących dostępności

w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu na rok 2021.

 

Lp. kwartał

typ dostępności

kryterium dostępności opis usprawnienia uwagi
1 II - III 2021 architektoniczna

utwardzone dojścia do budynku i wolne od przeszkód (krawężniki, stopnie), ciągi piesze o szerokościach min. 1,5 m

 1. Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań;
 2. Kwestia utwardzonego dojścia wymaga konsultacji z właścicicelem terenu, tj. Gminą Wrocław. Analiza potrzeb, wypracowanie standardów, ustalenie zakresów działań 
rozwiązanie alternatywne
2 II 2021 architektoniczna drzwi wejściowe do budynku oraz drzwi do pozostałych pomieszczeń o szerokości min. 0,9 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m,
 1. Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań;
 2. Tymczasowe rozwiązanie: montaż dzwonka przy drzwiach zewnętrznych wraz z utworzeniem procedury dla pracowników portierni. 
rozwiązanie alternatywne
3 II-III 2021 architektoniczna przestrzeń przed drzwiami wejściowymi wolna od przeszkód utrudniających poruszanie się osobom o specjalnych potrzebach (zawinięte, nieprzytwierdzone do podłoża wycieraczki lub podobne)
 1. Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłwości i przedstawi rekomendacje rozwiązań;
 2. Z uwagi na fakt, że właścicielem terenu jest gmina Wrocław, zostaną podjęte działania zmierzające do:
  • wypracowania standardów,
  • ustalenia zakresu prac niezbędnych do wykonania   
-
4 II-III 2021 architektoniczna przy schodach poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie

Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań

-
5 II 2021 architektoniczna winda lub platforma umożliwiająca przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Szerokość drzwi min. 0,8 m
 1. W budynku A (Rynek 58) znajduje się winda, która spełnia normy dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na brak możliwości wykonania windy w obiekcie zabytkowym (budynek B) przygotowana zostanie procedura mająca na celu przyjęcie osób ze szczególnymi potrzebami w holu głównym budynku przy ul. Igielnej 13. Tym samym nie będzie potrzeby przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Zostanie  przygotowane stanowisko obsługi ( stół z krzesełkami, na stole zostaną trwale umieszczone telefony kontaktowe do biblioteki a pracownik portierni zostanie poinformowany o postępowaniu w sytuacji pojawienia się osoby ze szczególnymi potrzebami. Pracownik Biblioteki obsłuży potencjalnego klienta na parterze - bez konieczności wchodzenia na piętra. W tym zakresie zostanie przygotowana procedura postępowania.
alernatywne rozwiązanie
6 - architektoniczna sygnalizacja głosowa w windzie
 1. nie dotyczy (brak windy)
-
7 II-III 2021 architektoniczna miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami (koperta) spełniające wymogi odrębnych przepisów w pobliżu wejścia głównego
 1. Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań
 2. Właścicielem terenu przyległego do budynku jest Gmina Wrocław reprezentowana przez ZZK. Konieczna jest konsultacja i ustalenie możliwości wykonania takich miejsc postojowych,               
-
8 II-III 2021 architektoniczna droga od miejsc postojowych do budynku wolna od przeszkód, w tym krawężników wyższych niż 2 cm
 1. Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań;
 2. właścicielem terenu przyległego do budynku jest Gmina Wrocław reprezentowana przez ZZK. Konieczna jest konsultacja i ustalenie możliwości przeprowadzenia prac związanych z przystosowaniem drogi od miejsc postojowych do budynku,  
-
9 II-III 2021 architektoniczna pochylnie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych
 1. W trakcie realizacji, przygotowywane są dwie pochylnie do bud. A i B, które każdorazowo będą montowane przez portierów. 
-
10 I 2021 architektoniczna instalacja alarmowa przeciwpożarowa ze świetlną sygnalizacją zagrożenia
 1. Sygnalizacja świetlna została dostosowana do obiektu zabytkowego i wykonana w ciągach komunikacyjnych 
rozwiązanie alternatywne
11 II-IV 2021 architektoniczna ciągi komunikacyjne oznaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku (wypustki, taśmy)
 1. Zakres prac zostanie poprzedzony opracowaniem audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań
-
12 II-IV 2021 architektoniczna oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych
 1. Zakres prac zostanie poprzedzony opracowaniem audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań
-
13 I 2021 architektoniczna drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, toalety, oznaczone piktogramami
 1. Oznaczone 
-
14 II 2021 architektoniczna wstęp do budynku zapewniony osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495)
 1. Opracowanie procedury związanej z wstępem do budynku  osobie korzystającej z psa asystującego, przygotowano projekt informacji wizualnej 
-
15 III 2021 architektoniczna system informacji wizualnej i dotykowej (tyflomapa) lub głosowej – informacja o rozkładzie pomieszczeń w danym budynku
 1. Zostaną wykonane tyflomapy na potrzeby biblioteki
-
16 II 2021 architektoniczna pomieszczenie do opieki nad dzieckiem lub miejsce chwilowego wypoczynku
 1. Pomieszczenie takie znajduje się w budynku A, na parterze, w Dziale Pracy z Dziećmi. 
 
17 II-III 2021 informacyjno- komunikacyjna obsługa osób o specjalnych potrzebach z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się (np.: e-mail, sms, komunikator internetowy, audio video)
 1. Jest możliwość komunikowania za pomocą poczty e-mail. Przeprowadzenie audytu, który wskaże braki i określi sposoby rozwiązania stwierdzonych nieprawidłowości
-
18 II-III 2021 informacyjno- komunikacyjna dostęp do tłumacza języka migowego
 1. Ustanowienie procedury dostępu do tłumacza języka migowego na podstawie wniosku.
-
19 II-III 2021 informacyjno- komunikacyjna zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwości komunikacji w formie określonej w tym wniosku
 1. Ustanowienie procedury zapewnienia na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwości komunikacji określonej we wniosku.
-
20 II-III 2021 informacyjno- komunikacyjna oznakowanie budynku przy pomocy czytelnej tablicy informacyjnej z napisami również w alfabecie Braille’a (tekst nieprzeskalowany)
 1. W trakcie realizacji tablica z nazwą biblioteki w  tablicy informacyjnej w alabecie Braille'a
-
21 II-II 2021 informacyjno- komunikacyjna pracownik wskazany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami - stanowisko pracy, umiejscowienie w strukturze jednostki
 1. Opracowanie procedury w bibliotece oraz aktualizacja schematu organizacyjnego biblioteki
-
22 - informacyjno- komunikacyjna środki techniczne do obsługi słabosłyszących (pętla indukcyjna, system FM, system na podczerwień (IR), system bluetooth, inne)
 1. Brak możliwości wykonania usprawnienia w 2021 roku z uwagi na ograniczenia  formalne, organizacyjne i finansowe.
-
23 II-III informacyjno- komunikacyjna informacja na stronie internetowej instytucji o zakresie działalności (opis pracy i zadań) w formie: PJM (Polski Język Migowy), ETR (język łatwy w czytaniu i rozumieniu), Tekstu odczytywalnego maszynowo
 1. Przeprowadzenie audytu, który wskaże braki i określi sposoby rozwiązania stwierdzonych nieprawidłowości
-
24 II-III 2021 informacyjno- komunikacyjna obsługa w ramach „cichego pokoju” (pokój dedykowany dla osób ze spektrum autyzmu lub os. z niepełnosprawnością intelektualną lub chorobami psychicznymi)
 1. Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań
-
25 II-III 2021 informacyjno- komunikacyjna informacje na stronie internetowej instytucji o udogodnieniach dla niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z dysfunkcjami narządów ruchu oraz innymi szczególnymi potrzebami (np. osoby starsze, matki z dziećmi)
 1. Przeprowadzenie audytu, który wskaże braki i określi sposoby rozwiązania stwierdzonych nieprawidłowości
-
26 II-III 2021 informacyjno- komunikacyjna informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku przy pomocy: wyświetlacze, prezentacje, tyflomapy, kody QR, komunikacja w windzie, piktogramy
 1. Opracowanie audytu zewnętrznego architektonicznego, który wskaże nieprawidłowości i przedstawi rekomendacje rozwiązań
-
27 II 2021 informacyjno- komunikacyjna oznaczenia pomieszczeń w formie pisemnej 
 1. Zostaną wykonane tabliczki z opisem pomieszczeń, częściowo wykonane 
-
28 II-III 2021 informacyjno- komunikacyjna procedury ewakuacyjne z zaznaczeniem sposobu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami
 1. Biblioteka jest w trakcie opracowywania aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. W niej zostanie określona procedura ewakuacyjna z zaznaczeniem sposobu ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.  
rozwiązanie alternatywne
29 II-III 2021 informacyjno- komunikacyjna stanowiska oraz umiejscowienie w strukturze jednostki osób w zespołach odpowiedzialnych za ewakuację osób z niepełnosprawnościami
 1. Trwa opracowanie procedury oraz aktualizacja schematu organizacyjnego Biblioteki
-
30 II-III 2021 informacyjno- komunikacyjna strona internetowa oraz BIP zgodnie z wymogami WCAG 2.1
 1. Tak
-
31 II-IV 2021 informacyjno- komunikacyjna dokumenty publikowane na stronach internetowych zgodne z wymogami WCAG 2.1
 1. W trakcie realizacji. 
-

 

Uchwała Nr LII / 726  / 2006

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2006 roku

 

w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im . Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz nadania jej statutu

 Na  podstawie  art.  18  pkt  20  ustawy   z  dnia  5  czerwca   1998  r.  o samorządzie            województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  im.  Tadeusza  Mikulskiego  we  Wrocławiu na Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

§2

Nadaje  się  statut  Dolnośląskiej  Biblioteki  Publicznej   im.   Tadeusza   Mikulskiego we Wrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Traci mac uchwala Nr Xlll/180 /1999  Sejmiku  Województwa  Dolnośląskiego  z dnia           24 września 1999 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, uchwala Nr XVlll /5 14 / Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  we  Wrocławiu,  stanowiącego  załącznik  do  uchwały Nr XIII/180/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 1999  r.  w sprawie zatwierdzenia   statutu   Wojewódzkiej   i   Miejskiej   Biblioteki   Publicznej   we Wrocławiu oraz uchwala Nr XIX / 263 / 2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2004 roku            w sprawie zmiany uchwały Nr Xlll/180/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września  1999 roku w sprawie nadania  statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

§4

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Podstawy prawne działania Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, zakres i przedmiot działalności, wykaz zadań, kompetencje oraz organy określa statut nadany uchwałą Nr LII/726/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu oraz nadania jej statutu. Poniżej zamieszczono tekst Statutu Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Jego skan, oraz skan ww. Uchwały Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2006 r zamieszczono w postaci plików pdf pod artykułem w sekcji "Załączniki". Oba skany są zdjęciami dokumentów zawierającymi podpis i pieczęć.

COM_CONTENT_READ_MOREStatut, działalność i kompetencje

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego jest samorządową instytucją kultury, wpisaną od dnia 1 stycznia 1999 roku pod poz. Nr 6 w rejestrze organizatora – Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

COM_CONTENT_READ_MOREStatus prawny

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Majątek Przykładowej Instytucji służy wykonywaniu jego zadań publicznych. W tym dziale zestawiono informacje o majątku publicznym, którym dysponuje i zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREMienie publiczne

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych w Przykładowej Instytucji rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania zawartych w nich danych.

COM_CONTENT_READ_MORERejestry akt i archiwa

Skargi i wnioski czytelnicy mogą składać osobiście lub drogą korespondencyjną. Są one dokumentowane w Rejestrze Skarg i Wniosków dostępnym w Sekretariacie biblioteki, 50-116 Wrocław, Rynek 58, pok. 208.

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmują:

 • Dyrektor DBP w poniedziałki w godz. 9,00 – 11,00 i w piątki w godz. 13,00 – 15,00
 • Zastępca dyrektora DBP we wtorki w godz. 9,00 – 11,00 i w czwartki w godz. 13,00 – 15,00

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu i przy zachowaniu procedury wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zasady korzystania z kolekcji bibliotecznych i usług świadczonych czytelnikom są zawarte w regulaminach ustanowionych odrębnie dla następujących kategorii zbiorów i komórek organizacyjnych:

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Wykaz zamówień publicznych ogłaszanych przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną wraz z dokumentacją:

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Przykładowej Instytucji i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Przykładowej Instytucji

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Przykładowej Instytucji oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów