Informacje nieudostępnione w Biuletynie znajdują się na naszej stronie WWW pod adresem: www.wbp.wroc.pl i są przekazywane zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 r. (Dz.U.z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) Art. 10

 

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Art. 13
  3. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.2 i art. 15 ust.2.
  4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.1, podmiot jest obowiązany do jej udostępnienia, powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Art. 14
  5. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
  6. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany jest do udostępnienia, powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnieniu informacji umarza się. Art. 15
  7. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot jest obowiązany do udostępnienia, ma ponieść dodatkowe koszty związane z ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
  8. Podmiot o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnianie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pdf 66.44 KB Mariusz Gabrysiak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 10:01 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 czerwiec 2016 10:02 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:43 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. sobota, 25 czerwiec 2016 21:48 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. sobota, 25 czerwiec 2016 21:48 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. sobota, 25 czerwiec 2016 22:14 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. sobota, 25 czerwiec 2016 22:15 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. sobota, 25 czerwiec 2016 22:16 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. sobota, 25 czerwiec 2016 22:17 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. sobota, 25 czerwiec 2016 22:17 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 czerwiec 2016 20:33 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2016 20:52 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2016 20:52 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2016 20:52 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2016 20:52 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2016 20:53 Mariusz Gabrysiak