Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne. 

 • Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

  • wglądu do dokumentów urzędowych,

  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 • Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

 • Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

 • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

 • Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

 • Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Zasady zamieszczania informacji publicznej na stronach podmiotowych BIP Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej określa ZARZADZENIE Nr 18/2007 Dyrektora Dolnośląskiej  Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2007 r.  w sprawie : dostępu do informacji publicznej:

 

ZARZADZENIE Nr 18/200 z dnia 5 grudnia 2007 r.  

w sprawie : dostępu do informacji publicznej:

 

&1
 1. Dostęp do informacji publicznej w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu realizowany jest w drodze:
  1. Zamieszczenia informacji na bibliotecznej stronie internetowej Biuletynu lnformacji Publicznej,
  2. Wywieszenia lub  wyłożenia  informacji w miejscach ogólnie dostępnych na tablicach ogloszeń,
  3. Wglądu do dokumentów urzędowych,
  4. Informacji udzielanej dziennikarzom wszystkich mediów (prasa, radio, TV) zgodnie z prawem prasowym przez dyrektorów oraz osoby wyznaczone przez dyrektora,
 2. W przypadku nie zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez:
  1. Udostępnienie formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
  2. Udostępnienie w formie pisemnej na wniosek,
 3. Strona intemetowa     Biuletynu    Informacji    Publicznej    Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wroclawiu zawiera następującą strukturę:
  1. Dane podstawowe(informacje teleadresowe, kierownictwo biblioteki),
  2. Status prawny (podstawa prawna działalności),
  3. Statut, działalność i kompetencje,
  4. Struktura organizacyjna (kadra zarządzająca, dzialy i sekcje, Kolegium Biblioteki),
  5. Majątek (majątek DBP, budżet, zatrudnienie),
  6. Struktura własnościowa,
  7. Rejestry, ewidencje, archiwa,
  8. Załatwianie spraw (regulaminy działów, skargi i wnioski),
  9. Kontrole (wykaz kontroli przeprowadzonych w DBP),
  10. Przetargi (ogłoszenia o przetargach, wyniki, informacje o inwestycjach DBP, konkursy),
  11. Dostęp do informacji publicznej,
  12. instrukcja (zasady korzystania z BIP),
  13. Informacje nieudostępnione (zasady korzystania z informacji nieudostępnionych, wniosek do pobrania),
  14. Redakcja,
  15. Rejestr zmian,
  16. Opis struktury menu, 
&2
 1. Do realizowania i koordynowania wszelkich czynności w  zakresie  kompetencji rzeczowej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu związanych z realizowaniem ustawy o  dostępie  do  informacji  publicznej,  wyznacza się; z-cę; dyrektora Dolnośląskiej  Biblioteki Publicznej.
 2. Decyzję w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej podejmuje dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, a w razie jego nieobecności z-ca dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki
 3. Wyznacza się Sekcję; Administracyjną w Dziale Administracyjno - Gospodarczym jako komórkę organizacyjną realizującą sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej, która:
  1. Udostępnia informacje w formie ustnej i pisemnej na wniosek ustny lub pisemny (prowadzi centralny rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej) oraz prowadzi w tym zakresie postępowanie administracyjne i właściwą dokumentację;,
  2. Prowadzi ewidencję; zgłoszonych przez z-cę; dyrektora materiałów i dokumentów podlegających wyłożeniu lub wywieszeniu w miejscach ogólnie dostępnych i na tablicach ogłoszeń,
  3. Przygotowuje projekty decyzji dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej w sprawie odmowy udzielenia informacji publicznej  lub  o  umorzeniu  postępowania udzielenie informacji publicznej,
  4. Prowadzi rejestr decyzji dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej o odmowie udzielania informacji publicznej lub umorzeniu postępowania  o  udzielenie informacji publicznej
 4. Odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji udzielanych informacji dziennikarzom wszystkich mediów jest sekretarka Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.
 5. Nadzór nad przygotowaniem budżetu Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, jego zmian i sprawozdań z jego wykonania oraz podanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie bibliotecznej BIP pełni główna księgowa DBP.
 6. Ustanawia się administratora internetowego serwisu informacyjnego podmiotowej strony Biuletynu Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej (informatyka w Dziale Automatyzacji Bibliotek).
 7. Administrator podmiotowej strony Biuletynu jest odpowiedzialny za:
  1. Przekazywanie Ministrowi Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu oraz dokonywania zmian treści informacji publicznych na podmiotowej stronie Biuletynu,
  2. Prowadzenie i kontrolę rejestru, w którym będą  odnotowywane zmiany w treści informacji publicznych w Biuletynie oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieupoważnione,
  3. Nadzorowanie systematycznego kopiowania na odrębnych elektronicznych nośnikach informacji zgromadzonych w bazie danych głównej i podmiotowej Biuletynu
 8. Dostęp do informacji publicznej w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli w wyniku udostępniania informacji biblioteka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazaniem we wniosku sposobu udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
&3
 1. Prawo do dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na:
  1. informacje stanowiące  tajemnice  interesów  stron  w  postępowaniu  administracyjnym (miejsce zamieszkania, miejsce położenia nia nieruchomości) stronom nieuprawnionym, osobom nie będącym stronami w postępowaniu administracyjnym -  a  73 i art. 74 &l Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 10 71, ze zm.)
  2. informacje stanowiące ochronę życia prywatnego i rodzinnego oraz innych dóbr osobistych: 47 i 51 Konstytucji RP, art. 23 Kodeksu cywilne go
  3. informacje stanowiące dane osobowe: 23, 27, 29 i 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, ze zm.)
&4

 Wprowadza   się    następujące   wzory   druków,   stosowanych   w   udostępnianiu  informacji publicznej:

 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
 2. Decyzja o odmowie udostępniania informacji publicznej
 3. Decyzja o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej
&5

Zarządzenie  wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pdf 339.88 KB Mariusz Gabrysiak
Decyzja o odmowie udostępniania informacji publicznej pdf 98.93 KB Mariusz Gabrysiak
Decyzja o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej pdf 99.42 KB Mariusz Gabrysiak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:22 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:31 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:38 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:38 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:39 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:39 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 czerwiec 2016 11:41 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2016 20:49 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:11 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:13 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:15 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:22 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:34 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:35 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:37 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:37 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:38 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:39 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:39 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:41 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:42 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:43 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 14:43 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 marzec 2021 15:53 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 marzec 2021 15:53 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 05 marzec 2021 15:54 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 15:56 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 16:01 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05 marzec 2021 16:03 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 05 marzec 2021 16:04 Mariusz Gabrysiak