Wstęp Deklaracji

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.wbp.wroc.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-01-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.
 

Treści niedostępne:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i obrazków
  • niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
  • niektóre hiperłącza nie mają nadanych tytułów

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

Skróty klawiaturowe

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Tel.: 71 3352-204. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 07 kwiecień 2020 10:50 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 kwiecień 2020 10:52 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 kwiecień 2020 10:53 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04 sierpień 2020 09:00 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 marzec 2021 21:20 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 06:06 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 maj 2021 06:31 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 maj 2021 07:58 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 maj 2021 08:02 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 maj 2021 08:03 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 maj 2021 16:50 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 maj 2021 18:49 Mariusz Gabrysiak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10 maj 2021 18:50 Mariusz Gabrysiak